de 17 bæredygHEDS mål som I4.0 forretnings strategiER

 DER KAN ACCELERERE DEN NÆSTE VÆKSTCYKLUS

Combine  profit and purpose

Accelerate business result generation with SDG
  • Hvordan kan VIRKSOMHEDER bruge SDG til at innovere resultat opnåelse?
  • Hvordan MOBILISERER LEDERE MEDARBEJDERE GENNEM innovative SDG forretnings strategier?

ACCELERATE SUSTAINABLE  profit through purpose

World Economic Situation and Prospects 2020

Den globale økonomi udviser betydelig afmatning præget af langvarige handels konflikter og omfattende politiske usikkerheder. Mens der forventes en svag stigning i den økonomiske aktivitet for 2020, advarer World Economic Situation and Prospects 2020 om, at de økonomiske risici fortsat peger nedad, forværret af en uddybning af den politiske polarisering og stigende skepsis over fordelene ved multilateralisme. Disse risici kan påføre udviklings udsigterne alvorlig og langvarig skade. De truer også med at tilskynde til en yderligere stigning i de politikker, der prioriterer indadtil, på et tidspunkt, hvor det globale samarbejde er af største vigtighed.

I urge leaders to solve the real problems of real people

Sustainability as business strategy innovates meaningful work

SDG’erne som GPS til innovation i og af den fjerde industrielle revolution tilbyder en samlende fokusering af indsatsen fra enkeltpersoner, politiske ledere og strateger fra internationale stake-holders, nationale regeringer og organisationer, teknologipionerer, erhvervs ledere, akademiske eksperter  og civilsamfunds repræsentanter. Vi kan sam-skabe fremtiden, så flere kan drage fordel af nye innovationer, implementere de resulterende transformationer og teste og fremskynde fordelene ved teknologier og menneskelig innovation, samtidig med at vi minimerer potentielle kontra produktive konsekvenser.

Bæredygtigheds målene’s multi-stakeholder-missioner giver ledere og frontløbere en unik mulighed for at påvirke og med-innovere de nye globale tendenser.

FUTURIZE THE EVEREST WAY Keynotes, motiverende foredrag og processer til erhvervslivet – giver mentale metoder til at innovere BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI, for at ekspandere og sikre forretnings muligheder i I4.0.

THE EVEREST WAY er en simpel 3-trins teknik til at udvikle de færdigheder, der er brug for, for at innovere resultater i en stadig mere konkurrencepræget verden. De afgørende kompetencer til at omdanne idealistiske ideer til forretnings resultater.

THE EVEREST WAY metoden sandsynliggør – at din virksomhed er blandt de 20% – der med succes gennemfører de radikale transformationer, der kræves for at generere bæredygtige 2030-resultater.

THE EVEREST WAY er en simpel mental metode til at disciplinere din hjerne til at opnå det, du sigter mod. En teknik, du kan falde tilbage på i livets mest pressede perioder. Når du overvejer at give op.

THE EVEREST WAY er en simpel mental metode til kontinuerligt at genmobilisere mennesker, så vi skaber mulighederne og fuldfører  målopnåelse. Teknikken kan bruges hele livet.

THE EVEREST WAY Keynotes giver testede strategier for, hvordan du “bouncer” tilbage med modstandskraft fra daglige tilbageslag, modløshed og markeds provokerede kriser.

Vores mission med DECENCY LEADERSHIP og HUMAN INNOVATION er at udvikle og accelerere ledelses udviklings processer – der mobilisere fremtidens medarbejdere og sikre virksomhedens eksistensgrundlag med de globale mål for bæredygtig udvikling som forretnings strategi

FOREDRAG: BÆREDYGTIGHED SOM I4.0 FORRETNINGSSTRATEGI

DE 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING ER EN AF DE MEGATRENDS DER DIKTERER FREMTIDIGE INDTJENINGS MULIGHEDER

StrategiER TIL AT INNOVERE den næste vækstcyklus

FUTURIZE THE EVEREST WAY – er projekt- og proces metoder, der mobiliserer organisatorisk transformation gennem menneskelig innovation – fordi FUTURIZE THE EVEREST WAY giver mennesker en meningsfuld grund til forandring.

FUTURIZE THE EVEREST WAY – udvikler innovative lederegenskaber, missioner og medarbejdere, der driver og gennemfører bæredygtige resultat forbedringer i den fjerde industrielle revolution.

MISSIONS TEST: 

Alle involverede skal være i stand til at kommunikereR virksomhedens mission PÅ mindre end 2 minutter og ANTÆNDE BEGEJSTRING OG ENGAGEMENT – HVIS IKKE – MOBILISERES RESSOURCERNE IKKE I DE INDIVIDER, DER SKAL SKABE RESULTATERNE MED BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGS STRATEGI. 

KRAVENE OM bæredygtig udvikling transformerer forretnings betingelserne på VERDENS MARKEDET

DE GLOBALE BÆREDYGTIGHEDS MÅL ER GPS FOR MENNESKEHEDENS FREMTID

FUTURIZE THE EVEREST WAY – FOR AT INNOVERE EN LEVE-VÆRDIG FREMTID SKAL VI OPNÅ HVAD DER IKKE TIDLIGERE HAR VÆRET MULIGT

Bæredygtighed som forretnings strategi der mobiliserer orgaisationens næste vækstcyklus

DE GLOBALE BÆREDYGTIGHEDSMÅL tilbyder – en unik mulighed for at innovere virksomheds missioner så din organisation overlever og genererer resultater i I4.0.

Verden er på et socialt, miljømæssigt og økonomisk “TIPPINGPOINT”. Afmattet vækst, stigende ulighed og accelererende klimaændringer skaber grobunden for et tilbageslag for kapitalisme, globalisering, teknologi og eliter. Der er burokratisk træghed i de internationale styrings organer og eskalerende handel og geopolitiske spændinger skaber voksende usikkerhed.

SDG’s bæredygtigheds udviklingsmål er Megatrends, der hastigt transformerer verden.

SDG accelererer globale handlemønstre, der ændrer status quo, dikterer forretnings muligheder, økonomier, samfund, kulturer og vores personlige liv.

Bæredygtighed som innovations matrix for produkter, processer og tjenester kan generere en unik konkurrencefordel gennem at imødekomme forventningerne fra bevidste forbrugere, investorer og medarbejdere. 

Ifølge Kommissionen for Erhvervs- og Bæredygtig Udvikling åbner SDG’erne for ca. 12 billioner USD markedsmuligheder.

Hvordan sikrer du fremtidig forretnings berettigelse?

  • Niche udvikling af ALT – der kan bidrage til de 17 Verdensmål – højner sandsynligheden for øget eksport potentiale. 
  • Verdens lande vil i de kommende årtier – efterspørge bæredygtige løsninger. Hvilket kan være et afgørende konkurence parameter for et lille land som Danmark.
  • HUMAN INNOVATION. Så vi bliver i stand til at forløse mere potentiale i de ansatte, der gerne vil medskabe fremtiden.
  • Innovere ledelses færdigheder og arbejdsgiver attraktivitet for bedre rekruttering, talentudfoldelse, og fastholdelse. 

I det sidste årti er den globale økonomiske vækst aftaget og forbliver under potentialet i de fleste udviklingslande. 

Fokus skal være at innovere hidtil ukendte muligheder med en SDG forretnings strategi.

Ifølge Kommissionen for Erhvervs- og Bæredygtig Udvikling åbner SDG’erne for ca. 12 billioner USD markeds muligheder.

Vi skal investere i at innovere de menneskelige ressourcer, der kræves for faktisk at opnå planlagte transformationer.

FUTURIZE THE EVEREST WAY skaber målrettet ledelse i en stadig mere kompleks verden.

FUTURIZE THE EVEREST WAY mobiliserer agile, engagerede og selvdrevne medarbejdere – på alle niveauer – med en høj grad af robust realisme.

The purpose of a company in the fourth industrial revolution

Det økonomisk topmøde i Davos 21-24 januar 2020 satte fokus på hvad der kan være med til at skabe en mere retfærdig global fremtid.

RESULTAT accelererende FOREDRAG TIL ERHVERVSLIVET

BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGSSTRATEGI

THE EVEREST WAY er 1 af verdens mest innovative transformations metoder. THE EVEREST WAY er til ALLE – DER VIL MERE. Eller er tvunget til omvæltninger af 4IR. 

THE EVEREST WAY giver jer en projekt- og proces model og mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierede mål opnåelser. Ingen teori – HARD FACTS resultater. Klart fokus – viljen til at lide og udholde – er blot nogen af de budskaber, der giver indsigter tilhørerne aldrig glemmer.

THE EVEREST WAY skaber ekstraordinære målbare resultater. I det enkelte menneske og Globale virksomheder. THE EVEREST WAY giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, der skal leve med konsekvenserne. 

SKAB RESULTATER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING – på tværs af teams, afdelinger, kulturer og landegrænser.

UN’s verdensmål er en unik missions – og innovations matrix.

HUMAN INNOVATION – er til hele organisationer, teams, enhver gruppe af mennesker, der stræber ud over STATUS QUO. Oplægget er både en mental opskrift til at stile mod den fremtid vi drømmer om og opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for hvad der venter. 

Dette oplæg er målrettet til at mobilisere og understøtte organisatoriske transformations processer, hvor ALLES deltagelse er en forudsætning for at det lykkedes. 

HUMAN INNOVATION giver metoder til hvorledes vi innoverer og fastholder viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud. REVOLUTIONER har altid omstyrtet det vanemæssige – DET GØR DEN 4 INDUSTRIELLE REVOLUTION også – om vi ønsker det eller ej. Vi må derfor transformere os – og tage stilling.

HUMAN INNOVATION mobiliserer innovations trang, fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Foredrag om de 17 verdensmål

FUTURIZE YOURSELF & YOUR ORGANIZATION. Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Er du og din arbejdsplads – committed to improving the state of the world?

DECENCY LEADERSHIP er til ALLE, der tør, må, vil være medskabere af en fælles fremtid for The Greater Good of HUMANKIND. Til ALLE – der stræber efter en fremtid, der er værd at leve. TIL LEDERE, som virkelig VIL lede organisationen og udvikle ind i fremtiden. Der er voksende fokus på og behov for social ansvarlighed, fair trade, bæredygtighed i yderste forstand. 

Vi kan vælge at innovere et matrix skift – væk fra hyper forbrugerisme mod anstændighed i vores tilgang til det at drive virksomhed. Så selvom anstændigheds ledelse – måske indledningsvis lyder naivt og langsigtet – er det opskriften på – hvilke virksomheder, der leder ind i fremtiden. 

NEUROLEADERSHIP er målrettet til hele organisationen fra bund til topledelse samt bestyrelser og meningsdannere. Jo større innovativ kapacitet det enkelte menneske udvikler – jo mere kan vi opnå. Når et menneske ekspandere hjernens kapacitet, kan det menneske – uden meromkostning skabe ny vækst. Når hvert individ i hele organisationer – ekspanderer deres hjerne kapacitet – SKER der virkelig noget! 

Dette oplæg giver mentale værktøjer, der sikre ekspansion i og af den enkelte i ethvert marked og samtid. Indsigt i hvorfor hjernen ”hjælper os” – når vi har et klart fælles fokus vi forpligter os til.  

NEURO LEADERSHIP er et uomgængeligt afsæt for iværksættelse af innovative tiltag. Samt transformationer til innovativ mobilisering af udefrakommende forstyrrelser til fremtidig succes.

SDG´s ER GPS FOR MENNESKEHEDENS FREMTID

Hvad hvis jeg fortæller dig, at der er noget du og dine kolleger kan gøre lige nu, der kan skabe resultater I aldrig tidligere har opnået?

Og hvad hvis jeg fortalte dig, at ALLE kan gøre DET og DET ikke koster noget?

Vil du gøre DET?

Jeg taler om de transformerende konsekvenser af at disciplinere din hjerne

Neuroprogrammering har umiddelbare og langvarige fordele – der gør en forskel 

Da jeg sagde JA til Scott Fischer’s spørgsmål – Vil du bestige Mount Everest med mig? – var det første jeg tænkte: Det kan jeg ikke!

Og så skete der en kvantesprings eksplosion i min hjerne – der mobiliserede ressourcer – jeg ikke anede jeg havde. Jeg blev simpelthen presset til at innovere ALT – der skulle til for, at VISIONEN om at bestige verdens højeste bjerg kunne blive til virkelighed. 

Startende med at jeg besluttede at bilde mig selv ind – jeg ville være i stand til at gennemføre NOGET, jeg ikke havde belæg for, jeg ville kunne. 

Intet kunne stoppe mig i at nå toppen af verdens højeste bjerg – MOUNT EVEREST 

Jeg tog uortodokse metoder i brug – og udviklede min mentale programmering – TIL TOPPEN OG SIKKERT NED IGEN 

Det der blev mobiliseret i mig – har været banebrydende. Derfor har jeg dedikeret mit liv til at udvikle og forske i HUMAN INNOVATION og DECENCY LEADERSHIP

Jeg har investeret 20 år på at udvikle FUTURIZE THE EVEREST WAY – 1 af verdens mest effektive – ledelses, medarbejder og organisations transformations metoder – der genererer resultater, der ikke tidligere har været mulige

Lene er blandt TOP 10 motional business speakers  i verden

Mathias Wallhausen SFO /Ledelsen SCHMOLZ + BICKENBACH GRUPPE   SWISS STEEL

A.T. Kearney, ABB A/S,ABB Robotics GmbH, Aeon Consulting Group Switzerland, Allianz GmbH, Alliance Politikerin Forum, AMKA, B&O Chicago, BBE Retail Experts, BHB Marketing GmbH, Bilfinger Berger GmbH, BMW, Boston Consulting Group, Capvis, Capvis Zürich, Celgene Bio, Colombus IT, COOP, Comlux Aviation Spain, Continental, Daimler Chrysler, Danica, Dafolo, Danish Business Counsil Dubai, Dansk Supermarked, Den Danske Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank, Incentive Reisen “Club der Besten” Kuusamo, Ekstra Bladet, Finland, Deutsche Bundes Bahn, Deutsche Gesellschaft für Qualität, Deutsche Telecom, DHL Solutions GmbH, DFDS, DTU-Technical University, DZ Bank AG, Ecco Shoes, EFQM Forum Berlin, Egmont Koncern, Elli Lilly GmbH, Frederikssund Kommunale Ledere, Environmental Ministry Denmark, General Electric, Grundfos, Hamlet Private Hospital, Hilti Lichtenstein, HUNKEMÖLLER, IBM, IDA, Janssen-Cilag, Lego, Maersk, McKinsey Women’s Workshop Sweden, Mekom Schweiz, Merck Aussendienst Berlin, Ministry of Education, Mobil Oil, MT Højgaard A/S, MÜNSTER ÜNIVERSITÄTS HOSPITAL – NEUROSCIENTISTS, Naturstyrelsen, NCC, Netto, New Directions Boston, Norwegian Defence Logistics Operation, Nokia Siemens Russia, Novo Nordisk A/S, Novozymes, PFA, Point S Italy, Rockwood Litium USA, Sabex Canada, SAS-Institute IT, SAS-Scandinavian Airlines, Scandinavian Fur, Scandlines, Schwarzkopf Professional AG South Africa, SEB Bank, Shell Paris, Silvan A/S, Skanska, Swiss Reassurance Company Zürich + Zermat, SSAB Stockholm, Systemhaus Bissinger Gmbh, TATA Consultancy Services, TALARFORUM, TRUSTPILOT, T-Systems, Valliant, Velux, VERO MODA, Vestas, VIP-Ambassadors Tour Norway, Voith Paper Automation, Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Economics and Business

FUTURIZE THE EVEREST WAY - ENKLE LØSNINGER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER

RESULTATSKABENDE ledere fokuserer ikke på øget omsætning - de inspirerer gennem missioner der giver mening for medarbejderne

SUCCESFULDE ORGANISATIONER MOBILISERER SAMSKABELSE GENNEM ATTRAKTIVE VISIONER DER LEDER IND I FREMTIDEN

TRANSFORMEREnde ledere MOBILISERE - gennem at invitere den enkelte til at bidrage til en Bæredygtig MISSION

Copyright© 2020 LENE GAMMELGAARD – HUMAN INNOVATION

Close Menu
BÆREDYGTIG INDTJENING - FOREDRAG TIL ERHVERVSLIVET
Hide Buttons