Vil du være med til at iværksætte en leve-værdig fremtid? Vi starter 20.11.2018


Startup Nationen 2.0: Vær med til at gøre iværksætteri til en folkesport

 

Startup Nationen 2.0: Vær med til at gøre iværksætteri til en folkesport

Har du mange års erhvervser­far­ing og er du nys­ger­rig på startup-miljøet? Så er der gode chancer for at give en hånd til væk­sten i Dan­mark og gøre Dan­mark til ver­dens stærkeste iværksætternation.


TILMELD GRATIS HER

Her er en his­to­rie om Startup Natio­nen, Dan­mark. I årene omkring årtusin­deskiftet blev Startup Natio­nen 1.0 hjulpet stærkt på vej af en række stat­slige ini­tia­tiver så som etab­lerin­gen af inno­va­tion­s­miljøerne, busi­ness angel netværkene, Væk­sthusene og Væk­st­fondens fokuser­ing mod ven­ture– og iværksætteri.

I dag står vi måske ved beg­y­n­delsen på en ny æra? Startup Natio­nen 2.0. En fase hvor de offentlige ini­tia­tiver på startup-området i sti­gende grad sup­pleres af opbakn­ing fra den enkelte dansker. Med andre ord væl­ger flere danskere at tage startup-sagen i egen hånd. Men der er plads til mange flere!

Iværk­sæt­tere kæm­per i de tidlige faser med at udvikle deres pro­dukt, sætte et team, lægge strategi for hvor­dan de vil gå til markedet, fastlægge priser, forhan­dle med part­nere og rejse kap­i­tal. Det er langt fra en udtøm­mende liste. Og der er behov for din spar­ring, eksper­tise og netværk. F.eks. som uformel råd­giver på sidelin­jen, som medlem af en bestyrelse, advi­sory board eller som investor med risikovil­lig kap­i­tal. Disse kom­po­nen­ter er blandt opstartsvirk­somhed­ernes primære suc­ces­fak­torer — men stadig den største mangelvare.

Hvor­dan får vi ver­dens mest velud­dannede befolkn­ings­gruppe, danskerne, engageret i at bygge danske virk­somheder — uden at man behøver at opgive den trygge tilværelse med job, kar­riere, for­mue eller pantsætte hus og bil?

På ini­tia­tiv fra Keystones-medlem, Lotte Marschall og Key­stones sæt­ter vi fokus på, hvor­dan man kan holde sig opdateret på iværk­sæt­teri og mulig­gøre en øget involvering.

Vi opfor­drer dig, der allerede er involveret i startup-verdenen, til at invitere dit netværk med til dette event, som har til for­mål at øge inter­essen og involverin­gen i iværk­sæt­teri i Dan­mark. Dette mener vi, er en vigtig forud­sæt­ning for at ind­tage posi­tio­nen som ”Startup Nation 2.0”.

Foreløbigt pro­gram


16:00: Keep Dream­ing
Velkomst ved Lotte Marschall, Busi­ness Angel og Bestyrelsesmedlem i flere star­tups samt i finanssek­toren, medlem i Keystones

16.30: Startup Natio­nen ifølge star­tups
Suc­ces­fulde iværk­sæt­tere deler erfaringer om Dan­mark som startup nation.

  • Fred­erikke Schmidt, Roccamore
  • Anders Riis, Swi­ipe Payments

17:00: Pause

17.15: Lad os bestige bjerge sam­men
Hvad har en bjergbestiger og en iværk­sæt­ter til fælles? Livet som iværk­sæt­ter kan på mange planer sam­men­lignes med en bjergbestigers kom­plekse udfor­dringer. Det er op ad bakke, tilpas­ningskrævende, uforud­sete udfor­dringer hver dag og koldt på top­pen. Mange giver op under­vejs og opgiver drøm­men. Bjergbestiger Lene Gam­mel­gaard ved, hvad hun taler om. Siden hun besteg Mount Ever­est i 1996 har hun inspir­eret og mobilis­eret ledere ver­den over med en sim­pel metode, der kan føre til opnåelse af umulige mål. The Ever­est Way!

17.45: Sådan byg­ger vi virk­somheder
Ken­neth Larsen, stifter af Key­stones, Dan­marks største netværk for startup exec­u­tives og startup investorer

18:00: Net­work­ing

Tid og sted

Future­box, DTU Sci­ence Park
Tirs­dag d. 20. novem­ber kl. 16–18


(gratis — men begrænsede pladser)

 

TILMELD GRATIS HER

Dette arrange­ment er rel­e­vant for dig som

  • har op til flere års solid erhvervser­far­ing eller er leder/ejer af en SMV
  • har spid­skom­pe­tencer som f.eks. salg, mar­ket­ing, ledelse, HRIT, jura eller gen­er­al­ist… eller inter­na­tion­alis­er­ing, kap­i­tal­re­js­ning mv.
  • søger ny inspi­ra­tion og erfaringer i startup-verden på vegne af din virk­somhed og/eller dig selv og din karriere
  • har overve­jet involver­ing i star­tups f.eks. som medlem af bestyrelse, advi­sory board, investor, med­s­tifter eller som en del af den daglige ledelse
  • har behov for inspi­ra­tion til ny inno­va­tion eller innovationsprocesser
  • eller blot inter­esseret i ”Startup” verdenen
  • nu eller på sigt overve­jer en måde at bidrage / støtte iværksætteri


For­målet med arrange­mentet er, at bidrage til iværk­sæt­ter– og investorkul­turen i Dan­mark og få engageret en større befolkn­ings­gruppe i iværk­sæt­teri. Vi vil gøre Dan­mark til en endnu stærkere iværk­sæt­ter­na­tion og skabe en kul­tur, der beløn­ner og anerk­ender iværk­sæt­tere, som tør tage risiko.

 

Måske kan du hjælpe?

Gammelgaard

FUTURIST LEADERSHIP SPEAKER & HUMAN INNOVATOR Lene Gammelgaard’s ability to mobilize you, your organizationn as well as Event participants is crucial to ensuring your ROI – Return of Investment. From Lene’s first lecture on Mount Everest to her current status as one of the world’s most prominent futurist leadership icons focusing on expanding Human Innovation for the I4.0 offering a simple method to complex transformations – FUTURIZE THE EVEREST WAY – Lene Gammelgaard is a mobilizing contribution to any event any process – in any culture. Lene is able to leave you and larger audiences with a transformed goalorientedness on how to innovate organizational and individual business missions that contribute to achieving the 17 Global Goals for sustainable development and Futurize for I4.0 LENE MOBILIZES HOPE AND ONGOING FIGHTING STAMINA
Close Menu
Show Buttons
Hide Buttons